n’fɪərɪə ˌælvɪ’əulə nɜːv blɔk] [ˌæl’viːələ]
[ин’фиэриэ ˌэлви’оулэ нё:в блок] [ˌэл’ви:элэ]
мандибулярная анестезия, нижнечелюстная анестезия

Поиск в словаре:
Search